เงื่อนไข และข้อกลงในการใช้บริการระบบ กับทาง บริษัท คลาวด์บิสซิเนส จำกัด
0

เงื่อนไข และข้อกลงในการใช้บริการระบบ กับทาง บริษัท คลาวด์บิสซิเนส จำกัด

 1. ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง หากข้อมูลที่ให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ทาง บริษัท คลาวด์บิสซิเนส จำกัด มีสิทธิในการระงับการให้บริการทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 2. ทาง บริษัท คลาวด์บิสซิเนส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า CloudBusiness.co.th แต่เพียงผู้เดียว
   
 3. ห้ามใช้บริการ หรือระบบที่สร้างขึ้นโดย บริษัท คลาวด์บิสซิเนส จำกัด ในกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์ที่ผิดต่อกฎหมายหรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดี สร้างความเดือดร้อน ต่อผู้อื่น หรือเป็นการสร้างความแตกแยกต่าง ๆ
   
 4. ห้ามใช้บริการ หรือระบบที่สร้างขึ้นโดย บริษัท คลาวด์บิสซิเนส จำกัด ไปใช้ในการทำเว็บไซต์ลักษณะ ฝากไฟล์ อับโหลด หรือดาวโหลด โดยการแจกจ่าย Link ให้กับบุคคลทั่วไป หรือ ดาวโหลดแบบสาธารณะ(Public) หรือฝากไฟล์ ที่ผิดกฏหมาย
   
 5. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิด การลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการนี้ ใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง และ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
   
 6. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำมาใช้งาน หรืออับโหลดขึ้นบนระบบที่ทาง CloudBusiness จัดเตรียมไว้ เช่น ภาพ วีดีโอ เพลง หรือ ข้อความ แต่เพียงผู้เดียว
   
 7. ผู้ใช้บริการเข้าใจ และยอมรับว่าการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้โดยตรงหรืออ้อม จากความชำรุด บกพร่องหรือขัดข้องของอุปกรณ์ใด ๆ ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมต่อเครือข่าย การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับผู้ให้บริการ
   
 8. ผู้ใช้บริการจะใช้งานระบบ ที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสม และไม่ขัดต่อ พรบ. คอมพิวเตอร์ หรือ ตามที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น
   
 9. หากผู้ให้บริการตรวจพบการทำงานที่ผิดปกติของการทำงานของผู้ใช้บริการ ทางผู้ให้บริการจะแจ้งให้กับผู้ใช้บริการให้ทำการแก้ไข ภายใน 24 ชั่วโมง หากผู้ใช้บริการเพิกเฉย ผู้ให้บริการ สามารถปิดระบบ หรือยกเลิกให้บริการทันที อันได้แก่
  • การใช้งาน CPU สูงเป็นเวลาติดต่อกันโดยความตั้งใจของผู้ใช้บริการ เช่น เช่นการเปิด Account EA/MT4 เกินกว่าที่แนะนำ
  • การใช้งาน CPU หรือ Memory ที่เกินกว่า Package จะรองรับได้
  • มีการ Spam , โจมตีเครือข่าย หรือ ติด Malware จากการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้มาตรฐาน
    
 10. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ทำติดตั้ง หรือใช้งานโปรแกรมที่เป็นลักษณะ VPN Server , Back Test , Bit Coin , Mining ทุกชนิด ,Camfrog Server, Game Server , Bit Torrent , การพนัน , หมิ่นสถาบัน และไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์
   
 11. หากผู้ให้บริการ ตรวจพบว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเพิกถอน สมาชิกภาพและสามารถยกเลิกการให้บริการกับท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
 12. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ใน การคืนเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ได้ชำระไว้ (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
   
 13. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Copyright © 2020 บริษัท คลาวด์บิสซิเนส จำกัด. All Rights Reserved. Terms & Condition